Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
COST CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)

COST CA21118 - Platform Work Inclusion Living Lab (P-WILL)

Projektni okvir: COST Association

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Valentina Vukmirović

Trajanje projekta: 2022-2026

Opis:

Platformska ekonomija (PE) je došla do izražaja nakon izbijanja COVID-19. Iako postoji nekoliko modela PE, preovlađujući model PE uglavnom karakterišu loši uslovi rada, niske plate, nedostatak socijalne zaštite za radnike i sve veće rodne, rasne i socioekonomske nejednakosti.

Glavni cilj cost akcije CA21118 (P-WILL) je izgradnja panevropske interdisciplinarne i transdisciplinarne mreže multistejkholdera uključujući kreatore javnih politika, lidere industrije, organizacije civilnog društva, dizajnere, istraživače i glavne inicijative koje se dešavaju na međunarodnom nivou, da podstakne porast alternativnih scenarija u okviru platformske ekononomije.

P-WILL promoviše intersekcionnu rodnu perspektivu PE i inkluziju kroz povećanje blagostanja, ekonomske pravde i prava za tradicionalno isključene kolektive (TEC) dok usklađuje PE sa stubom socijalnih prava EU i SDG-ima.

Ciljevi P-WILL su:

  • Diskusija i kritika trenutnih elemenata platforme, uključujući intersekcioni feministički pristup i predlažući bogatiju i inkluzivnu definiciju fenomena;
  • Podizanje interdisciplinarnog društvenog pristupa platformskoj ekonomiji;
  • Razvijanje dubljeg razumevanja uticaja širenja PE povezanog s COVID-19 na tradicionalno isključene kolektive;
  • Podsticanje transdisciplinarne PE orijentirane na akciju zasnovane na rezultatima, zatvarajući jaz između društva, nauke, industrije i kreiranja politike kroz zajedničko kreiranje novih ideja na principu bottom-up za poboljšanje preporuka kreatora javnih politika, alternativnih modela dizajna platforme i smernica tehničkog dizajna;
  • Uspostaviti osnovu za dalji razvoj istraživanja u skladu sa Evropskim stubom socijalnih prava i SDG, jačanjem evropskih istraživačkih i inovativnih kapaciteta.

U skladu sa ciljevima projekta, formirano je pet radnih grupa:

  1. Rad platforme uključuje istraživanje holističkog okvira;
  2. Organizacioni i platformski modeli rada;
  3. Digitalne tehnologije i modeli podataka;
  4. Mobilizacija, regulacija i strategije politike;
  5. Rezultati transdisciplinarnosti i evaluacija uticaja.