Пројекти

  projekti


 

2018.
 • Економска исплативости улагања у тржиштеи индустријског алкохола, алкохолног сирћета и квасца у Србији
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка
 • Израда  припреме и реализације процеса евалуације и селекције кадрова у Центру заједничких служби на основу нове организационе структуре и општих критеријума квалитетног радног учинка Института за нуклеарне науке “Винча” Београд
  руководилац пројекта: др Јован Зубовић
  наручилац: Институт за нуклеарне науке “Винча” Винча-Београд
 • Експертиза у вези са повратком имовине и капитала стеченог национализацијом привредног друштва Црвена Застава АД Врњачка Бања
  руководилац пројеката: др Божо Драшковић
  наручилац: Црвена Застава АД Врњачка Бања
 • Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries
  руководилац пројекта: др Јован Зубовић
  наручилац. University of Illinois Chicago & Bloomberg фондација
 • Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији
  руководилац пројекта: др Соња Ђуричин
  наручилац: Републички Секретаријат за јавне политике и Perform
 • Анализа правних и економских аспеката примене принципа „загађивач плаћа“ (накнаде за заштиту животне средине) са упоредним приказом политика у ЕУ, Србији и изабраним земљама
  руководилац пројекта: др Исидора Љумовић
  наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине
2017.
 • Годишња евалуација спровођења Националне стратегије за младе
  руководилац пројекта: др Јован Зубовић
  наручилац: Министарство омладине и спорта РС
 • Перформ пројекат "Mи смо породица"
  руководилац пројекта: др Ивана Домазет
  наручилац: Републички Секретаријат за јавне политике и Perform
 • Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-2022. годинa
  руководилац пројекта: др Јонел Субић
  наручилац: Град Нови Сад
 • Enriching toursim offer for persons with visual impairment and blindness - VISITUS
  руководиоци пројекта: др Јован Зубовић и др Саша Бошњак
  наручилац: Eвропска комисија, Interreg – IPA CBC Хрватска-Србија
 • Strengthening the Serbian statistical system by upgrading methodologies and standards and by appliance of good practice – Development of pension expenditure projections as a share of GDP
  руководилац пројакта: др Јован Зубовић
  наручилац: GOPA Consultants, Bad Homburg, Germany
 • Cluster for the EU-Assession Negotiations – Review of Analytical Support
  руководилац пројекта: др Јован Зубовић
  наручилац: GIZ – Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit
 • Оптимизација економичности и ефикасности управљања процесом транспорта сировине – шећерне репе у Фабрици шећера „ЦРВЕНКА“ а.д. и „ШАЈКАШКА“ а.д.
  rуководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: HELLENIC SUGAR INDUSTRY S.A.
 • Пружње услуга периодичних презентација макроекономских истраживања
  руководилац пројекта: др Марко Маловић
  наручилац: Народна банка Србије
 • Процена вредности капитала Саобраћајног института ЦИП ДОО, Београд на дан 31.12.2016. године сагласно важечим међународним рачуноводственим стандардима и стандардима процењивања некретнина
  извршни руководилац пројекта: проф. др Зоран Грубишић
  наручилац: Саобраћајни институт ЦИП ДОО, Београд

 • Анализа тржишта постпродајних услуга
  руководилац пројекта: др Ивана Домазет
  наручилац: HELVETAS SWISS / /Републички секретаријат за јавне политике
 • Процена вредности капитала и акција Привредног друштва „Црвенка“ фабрика шећера а.д. Црвенка
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: „Црвенка“ фабрика шећера а.д. Црвенка
 • Процена вредности капитала и акција Акционарског друштва Фабрика шећера „Шајкашка“ Жабаљ
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: „Црвенка“ фабрика шећера а.д. Црвенка
 • Уговор о процени вредности акција и капитала
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Привредни суд у Сомбору
 • Стручна експертиза случај Војвођанска банка ад Нови Сад и БДД Олимпиа Инвест ад Београд
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Војвођанска банка АД
 • Услуге израде анализе правног и институционалног оквира тржишта пољопривредног земљишта, процене економских ефеката либерализације тржишта пољопривредног земљишта као и препорука за измене домаћег законодавног и институционалног оквира и њихову адекватну примену, а у оквиру пројекта "Аналитичка подршка преговорима са ЕУ", ЈН 16/16
  руководилац пројекта: др Јован Зубовић
  наручилац: GIZ / Канцеларија за европске интеграције
 • Дефинисање стандарда и припрема података за годишњу публикацију о СИЛК индикаторима
  руководилац пројекта: др Јован Зубовић
  наручилац: Републички завод за статистику Републике Србије

 • Економско-финансијско вештачења по предмету  П-295/2014  у поступку по тужби тужиоца „Хита вриједносница“ Д.Д из Загреба, Република Хрватска, против туженог АД Витал Фабрика уља и биљних масти и туженог Инвеј АД Београд-Земун, Република Србија
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Привредни суд Сомбор
 • Економско-финансијско вештачење по предмету  П-284/2014  у поступку по тужби тужиоца „К78 ПЛУС доо из Београда- Земун, против тужених: 1. АД Витал Фабрика уља и биљних масти из Врбаса, 2. ИНВЕЈ АД Београд – Земун из Београда, Република Србија
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Привредни суд Сомбор
 • Study on Licenses and Permits – новембар 2013 - јуна 2015.
  руководилац пројекта: др Соња Ђуричин
  наручилац: Panteia. Research to Progress – Netherlands
 • Процена вредности имовине односно грађевинског земљишта и објеката предузећа Profilco YU доо Земун
  rруководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Предузеће за трговину и израду конструкција PROFILCO YU доо Београд (Земун)
 • Пословни план изградње и реконструкције објеката и инсталација јавне расвете - LED IlluMiNation решења
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Lokal-Dez, Oбреновац

 • Процена вредности имовине i капитала „Вук Петрол“ д.o.o., Kотор, Црна Гора
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Друштво са ограниченом одговорношћу Вук Петрол, Котор, Црна Гора
 • Процена вредности некретнина, постројења и опреме друштва Тelemach БХ сагласно МРС -16, а на бази података који су евидентирани у пословним књигама привредног друштва Тelemach БХ на дан процене, односно 28.02.2014.
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Привредно друштво Telemach д.o.o., Сарајево, Република Босна и Херцеговина
 • Процена некретнина постројења и опреме извршиће се на дан 28.02.2014 године, сагласно МРС -16, а на бази података који су евидентирани у пословним књигама предузећа СББ на дан процене, односно 28.02.2014. годинe
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Привредно друштво СББ, Београд
 • Процена вредности некретнина постројења и опреме привредног друштва СББ, Београд сагласно захтевима које је поставио РАТЕЛ са стањем на дан 31.12.2013.
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Привредно друштво СББ, Београд

 • Процена вредности некретнина, постројења и опреме друштва СББ са стањем на дан 31.12.2011 године
  руководилац пројекта: проф. др Божо Драшковић
  наручилац: Привредно друштво СББ, Београд
 • Израда економске анализе тржишта неспецијализоване трговине на велико и тржишта трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно хране, пића и дувана за период 2010 - 2012. година, за тржиште Града Београда и тржиште Републике Србије
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије
 • Валоризација и оптимизација радних процеса ЈКП "Јавно осветљење" Београд
  коруководиоци пројекта: др Иван Стошић и проф. др Дејан Ерић
  наручилац: ЈКП "Јавно осветљење", Београд

 • Израда студије оправданости за изградњу енергетског објекта, складиште течних нафтних деривата, који се састоји од четири надземна резервоара у оквиру пословног комплекса привредног друштва за производњу, трговину и услуге, д.о.о. „ВМЛ“ Београд, Јаково
  руководилац др Иван Стошић
  наручилац: „АURORA GREEN“ д.о.о Београд

 • Истраживање и развој у области изградње и позиционирања националног бренда Србије
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  nаручилац: Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије
 • Анализа стања на тржишту трговине на мало у неспецијализованим продавницма претежно хране, пића и дувана у продајним објектима типа самоуслуга, супермаркета, дисконта и хипермаркета у Србији и Београду у периоду 2008-2010. године
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије
 • Тржиште оглашавања Србије
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије, Београд
 • Супервештачење у спору "Менаџер" д.о.о. из Београда ГП Компанија "Штампарија Борба" АД Београд
  руководиоци пројекта: др Божо Драшковић и др Иван Стошић
  наручилац: Привреди суд у Београдu
 • Програм приватизације и реструктурирања ДП "21. октобар" Крагујевац- Анекс основног уговора
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије
 • Програм приватизације и реструктурирања Колубара услуге - Анекс основног уговора
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије
 • Програм приватизације и реструктурирања АД Холдинг Индустрија каблова Јагодина - Анекс основног уговора
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије
 • Serbia District Heating Financial Analysis
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: International Resources Group, (IRG) Washington, за пројекат "E&E Regional Energy Security and Market Development“
 • Анализа постојећег стања и предлог стратегије развоја ЈКП "Јавно осветљење" Београд
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: ЈКП "Јавно осветљење", Београд
 • Анализа постојећег стања и предлог стратегије развоја Привредног друштва за изградњу електроенергетских објеката "Електроизградња" д.о.о.
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Привредно друштво за изградњу електроенергетских објеката "Електроизградња" д.о.о., Београд
 • Економски аспекти трошкова и користи политике заштите животне средине у Србији
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: Фонд за заштиту животне средине

 • Студија о могућностима изградње и позиционирања националног бренда Србије
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Министарство трговине и услуга Републике Србије

 • Анализа тржишта услуга прекограничног трансфера новца физичким лицима у Републици Србији- II фаза: Анализа структуре релевантног тржишта услуга прекограничног брзог трансфера новца физичким лицима без отварања рачуна у Републици Србији
  руководилац пројекта: др Властимир Вуковић
  наручилац: Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије, Београд
 • Анализа тржишта услуга прекограничног трансфера новца физичким лицима у Републици Србији- I фаза: Утврђивање врста и карактеристика услуга прекограничног трансфера новца физичким лицима у Републици Србији
  руководилац пројекта: др Властимир Вуковић
  наручилац: Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије, Београд
 • Истраживање могућности пласмана компаније "Siemens" на тржишту Србије - по основним програмима
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: "Siemens" д.o.o., Београд
 • Annual Report 2009 on European SMEs (The SME Annual Report 2009 plus the SBA country fact sheets)
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: International Network for SME Studied - INSMES i EIM Business & Policy Research
 • Извештај о процени грађевинског објекта хотела "Нобел" у ул. Андрићев венац бр. 10 у Београду
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: "Bart&Co"
 • Процена вредности капитала предузећа "Три грозда" а.д.
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Hypo-Alpe-Adria-Bank a.d. Београд

 • Пружање стручних услуга - примена истраживања у друштвено-економској области
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Министарство трговине и услуга Републике Србија
 • Израда и јавна расправа Нацрта закона о спорту
  руководилац пројекта: др Горан Анђелић
  наручилац: Министарство омладине и спорта Републике Србије
 • Процена вредности имовине и капитала "Зелени талас" д.o.o., Београд
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: "Зелени талас" д.o.o., Београд
 • Студија изводљивости за изградњу туристичко-апартманског комплекса "Треска" на Копаонику
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: "Anavi", Београд
 • Пружање консултантских услуга за групу предузећа из групе 76 и 78
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије

 • Стратегија развоја туризма града Београдa
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Град Београд, Градска управа, Секретаријат за привреду, Београд
 • ХИ "Жупа" Крушевац - Тендерска приватизација предузећа
  руководилац пројекта: мр Јован Зубовић
  наручилац: Aгенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена вредности и програм приватизације ветеринсрских станица Jужне Србије
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Анализа стања тржишта неспецијализоване продаје на мало, претежно хране, дувана и пића (делатност 52100) у Београду и Србији
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Комисија за заштиту конкуренције Републике Србије, Београд
 • Стратегија унапређења финансијског стања и пословања предузећа "Progetti" - Владимирци
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: "Progetti" д.o.o., Владимирци
 • Истраживање могућности продаје напитка Chino
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Xemi Trade Ltd, Cyprus
 • Предлог нове организације пословног система "Телефонија" и прилагођавање стратегије новом пословном окружењу
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: "Tелефонија" a.д., Београд
 • Стратегија развоја предузећа "Зимпа" Уб у оквиру "Galeb Group-е"
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: Предузеће за израду металних производа "Зимпа", Уб
 • Консултантске услуге које се односе на припрему и спровођење продаје капитала методом јавног тендера предузећа "Колубара услуге" д.о.о. Лазаревац
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд

 • Процена вредности некретнина - грађевинских објеката
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: ПИК "Моравица ад Стара Моравица"
 • Процена вредности имовине
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: "Kикиндски млин", Kикинда
 • Процена вредности имовине и капитала Института за кукуруз Земун поље
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: Институт за кукуруз Земун поље, Београд
 • Модернизација организацијеe Bomex Groupe
  руководилац пројекта: проф. др Дејан Ерић
  наручилац: "Bomex Group", Београд
 • Процена приватизације кроз реструктурирање Ад Холдинг Индустрија каблова Јагодина
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Центар за реструктурирање, Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена вредности капитала предузећа "Симпен"
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: Компанија "Симпо" ад, Врање

 • Пројекат приватизације кроз реструктурирање ДП "21. октобар" Крагујевац
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Центар за реструктурирање, Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Студија утицаја на запосленост и социјалним питањима у РТБ Бор,
  Пројекат реструктурирања РТБ Бор

  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена вредности основних средстава - примена међународних рачуноводствених стандарда
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: Kомпанија "Симпо" aд, Врање
 • Утицај монетарне политике Народне банке Србије на вредност акција банака, са посебним освртом на вредност акција Атлас банке
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: "Aтлас банка" a.d., Београд
 • Експертизе и утврђивање власничке структуре капитала "Хидротехника" д.о.о. Београд
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: "Хидротехника" д.о.о. Београд
 • Процена вредности капитала предузећа "Farmaprom" д.o.o., Београд
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: Завод за здравствену заштиту ЖТП, Београд
 • Процена вредности имовине капитала Фонда Инекс-Интерекспорт, Београд
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: Фонд Инекс-Интерекспорт, Београд
 • Процена вредности имовине капитала Луке Београд
  руководилац пројекта: др Божо Драшковић
  наручилац: Лука Београд, Београд

 • Програм реструктурирања Доо "Порцелан - Зајечар", Зајечар
  руководилац пројекта: др Иван Стошић
  наручилац: Центар за реструктурирање, Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд

 • Етноцентризам потрошача у процени страних и домаћих брендова - Студија о потрошачима у Југоисточној Европи
  наручилац: СНФ Фондација за истраживање у области економије и пословне администрације, Берген и Норвешко научно друштво, Осло
 • Процена и програм приватизације ГП "Црна Трава" Власотинце
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације ДП "Граничар" Вршац
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације ДП "7. јул", Шабац
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације ДП "Гај тапетарија " Земун
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације ДП КТК "Кожа" Зајечар
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације ДП "Беско" Власотинце
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације ДП "Прогрес" Сврљиг
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације а.д. "Слога" Кањижа
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације а.д. "Севертранс" Сомбор
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације а.д. "Мода" Лозница
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације а.д. "Слога" Београд
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације д.д. "Минерва" Суботица
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд
 • Процена и програм приватизације д.о.о. "Магалит-шумник" Рашка
  наручилац: Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд

 • Прилог изради студије за убрзавање придруживања СР Југославије Европској унији
  стручни тим: Стојан Стаменковић, др Давор Савин, др Миладин Ковачевић и мр Гордана Вукотић-Цотич
 • OECD Савезна Република Југославија економски извештај 2002
 • Процена вредности имовине ЈКП "10. октобар" Барајево
  наручилац: ЈКП "10. октобар", Барајево
 • Процена вредности капитала "ДМД Систем" а.д. Београд
  наручилац: "ДМД Систем" а.д., Београд
 • Процена вредности непокретности "Боеобанка" а.д. Београд
  наручилац: Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака
 • Процена вредности непокретности "Југобанка" а.д. Београд
  наручилац: Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака
 • Процена вредности станова "Беобанка" а.д. Београд
  наручилац: Агенција за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака
 • Процена вредности опреме сушаре предузећа "МЦМ" д.о.о. Мартанош
  наручилац: "МЦМ" д.о.о., Мартанош
 • Програм аукцијске приватизације "Техносервис" а.д. Београд
  наручилац: "Техносервис" а.д., Београд
 • Едукативни семинар - предузетничко оспособљавање
  наручилац: "GEA-COLLEGE", Словенија
 • Стратегија индустријског развоја Србије до 2010. године
  наручилац: Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, Београд

 • Процена вредности имовине ЗЗ "Пољопром" Бор
  наручилац: ЗЗ "Пољопром", Бор
 • Процена вредности имовине ПП "Геоинжењеринг" Сопот
  наручилац: ПП "Геоинжењеринг", Сопот
 • Effects of Consumer Anymosity and Ethnocentrism in Evaluation of Foreign v. s. Domestic Brands – A Study of Consumer Behaviour in South Eastern Europe
  наручилац: SNF, Oslo, Norway
 • Процена вредности објеката бензинске пумпе
  наручилац: "Порта", Степојевац 

 • Процена вредности капитала имовине ЕИ "Елком" Земун
  наручилац: ЕИ "Елком", Земун
 • Процена вредности капитала предузећа "Унипром" Нови Пазар
  наручилац: ДТП "Унипром" Нови Пазар
 • Процена вредности капитала предузећа "Слобода", Нови Пазар
  наручилац: Предузеће "Слобода", Нови Пазар
 • Процена вредности капитала имовине холдинг предузећа "Краљево инвест" ДД, Краљево
  наручилац: Холдинг предузеће "Краљево инвест" ДД, Краљево
 • Процена вредности капитала ДД "Inex Loris" Београд
  наручилац: ДД "Inex Loris" Београд
 • Процена вредности капитала и имовине ДП "Слемен", Соко Бања
  наручилац: ДП "Слемен", Соко Бања
 • Процена вредности капитала имовине ДП "City center", Краљево
  наручилац: ДП "City center" Краљево
 • Процена вредности капитала Института за кукуруз, Земун поље
  наручилац: Институт за кукуруз, Земун поље
 • Програм интегралног развоја Дурмиторског подручја
  наручилац: Републички секретаријат за развој Црне Горе
 • Анализа финансијског пословања и економског положаја ДП Цементара "Косјерић"
  наручилац: ДП Цементара "Косјерић", Косјерић

 • Модернизација система статистичких података за исказивање целокупног туристичког промета и туристичке потрошње у Црној Гори
  наручилац: Министарство за туризам владе Републике Црне Горе
 • Процена вредности капитала и имовине ДД "Напредак" , Пландиште
  наручилац: ДД "Напредак", Пландиште
 • Израда мини млекаре у Боану
  наручилац: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде владе Републике Црне Горе
 • Модернизација система статистичких података за исказивање целокупног туристичког промета и туристичке потражње у Црној Гори
  наручилац: Министарство за туризам владе Републике Црне Горе
 • Програм интегралног развоја подручја Проклетија
  наручилац: Министарство за туризам владе Републике Црне Горе
 • Процена вредности капитала имовине ПУДС "Сокоградња" Сокобања
  наручилац: ПУДС "Сокоградња", Сокобања
 • Оцена стања и очекиваних економских кретања у СР Југославији и међународном окружењу са становишта положаја и пословне политике НИС-а (за период 1999-2001)
  наручилац: НИС, Нови Сад
 • Процена вредности капитала и имовине ДД "Бегеј" Зрењанин
  наручилац: ДД "Бегеј", Зрењанин
 • Како привући страни капитал у привреду Југославије
  наручилац: Савезно министарство за развој, науку и животну средину, Београд

 • Економски аспекти вредновања и заштите природног капитала
  наручилац: Министарство заштите животне средине Србије
 • Процена туристичког промета у Црној Гори - са посебним освртом на економске ефекте
  наручилац: Министарство за туризам Црне Горе
 • Предлог макроекономских мјера за динамизирање туризма у сезони 1998.
  наручилац: Министарство за туризам Црне Горе и ИЕН
 • Макроекономске мере за подршку туристичке привреде у 1998.
  наручилац: Министарство за туризам Владе Републике Црне Горе
 • Стратегија одрживог развоја Србије
  наручилац: Министарство за заштиту животне средине Р Србије
 • Мере социјалне политике у области пензијског и инвалидског осигурања
  наручилац: Савезно министарство за рад, здравство и социјалну политику, Београд
 • Актуелна економска кретања у земљи
  наручилац: Војвођанска банка а.д., Нови Сад
 • Процена вредности капитала и имовине д.д. "Плантекс" Пландиште
  наручилац: "Плантекс" д.д. , Пландиште
 • Програм сегментације ХТП "Будванска ривијера" с елементима програма развоја
  наручилац: ХТП "Будванска ривијера", Будва
 • Научно-стручни скуп: "Перспективе и могућност укључивања СРЈ у механизме и пројекте СЕЦИ и друге пројекте регионалне сарадње"
  наручилац: Савезно министарство за развој, науку и животну средину

 • Ефективна заштита и конкурентност југословенске привреде
  наручилац: Савезно министарство за финансије
 • Ефективна заштита и конкурентност југословенске привреде
  наручилац: Савезна влада
 • Економски аспекти вредновања и заштите природног капитала глава XVII Фонд за екологију
  наручилац: Влада Републике Србије
 • Ефективна заштита и конкурентност југословенске привреде, студија, Спољнотрговински токови у транзитивном периоду
  наручилац: Савезно министарство за развој, науку и животну средину, Београд
 • Стратегија даљег развоја информатике у СРЈ
  наручилац: Савезна влада, Савезно министарство за развој науку и животну средину, Савезни завод за информатику
 • Стратегија даљег развоја информатике у СРЈ, Београд
  наручилац: Савезно министарство за развој, науку и животну средину, Савезни завод за информатику
 • Услови и претпоставке даљег развоја туризма у Србији и његовог пласмана на домаћем и иностраном тржишту
  наручилац: Министарство за науку и технологију Републике Србије
 • Полазне основе и концепт одрживог и интегралног развоја туризма на подручју Сокобање
  наручилац: Скупштина општине Сокобања
 • Ефективна заштита и конкурентност југословенске привреде, трећа фаза истраживања
  наручилац: Савезно министарство за финансије, Београд
 • Развојно-промотивни центар Боан
  наручилац: Центар за развој Дурмиторског подручја, Секретаријат за развој Републике Црне Горе
 • Сценарио одрживог развоја – скица за регионални пројекат Еколошко реструктуирање црногорске обале
  наручилац: ЦАНУ, Институт за биологију мора
 • Израда програма оздрављења предузећа "Оморика комерц", Беране
  наручилац: СО Беране
 • Процена вредности: грађевинског земљишта у Бечићима, Жуте куће, као и дефинисање пословне политике општине Будва
  наручилац: СО Будва
 • Ревизије студије - анализа могућих решења и статуса војно-доходовних установа са понудама одговарајућих решења
  наручилац: Савезно министарство за одбрану
 • Својинска и организациона трансформација предузећа фабрика папира "Беранка" из Берана
  наручилац: Фабрика папира "Беранка", Беране
 • Ефективна заштита југословенске индустрије
  наручилац: Савезно министарство за финансије
 • Процена вредности извршених радова, претходних улагања и инсталиране опреме у склопу израде заокруженог система кабловске телевизије на подручју општине Будва
  наручилац: СО Будва, Будва
 • Валоризација вредности грађевинског земљишта на локацији Свети Стефан – шуме
  наручилац: СО Будва, Будва
 • Ефективна заштита и конкурентност југословенске привреде
  наручилац: Савезно министарство за развој, науку и животну средину, Београд
 • Утврђивање трошкова за накнаду на уређењу градског грађевинског земљишта у Будви
  наручилац: СО Будва, Будва
 • О економској оправданости улагања у производњу козметичко-тоалетних препарата
  наручилац: СО Сокобања, Сокобања
 • Процена штете и изгубљене добити по основу ненаплаћеног девизног потраживања
  наручилац: "Комекс-експорт-импорт", Нови Београд

 • Стратегија развоја туризма Црне Горе
  наручилац: Министарство за туризам Црне Горе
 • Преглед и оцена царинске и нецаринске заштите
  наручилац: Народна банка Југославије
 • Food processing industry in FRJ
  наручилац: INDOSUEZ BANK, Лондон
 • Производња влакана по високоприносним технологијама ТМП или ЦТНП
  наручилац: Фабрика папира "Беранка", Беране
 • Програм оздрављења предузећа Оморика комерц, Беране
  наручилац: Предузеће "Оморика комерц", Беране
 • Ефективна заштита и конкурентност југословенске привреде
  наручилац: Савезна влада
 • Регионално преусмерење спољне трговине у периоду економских санкција, у студији Ефективна заштита и конкурентност југословенског извоза
  наручилац: Институт економских наука, Београд
 • Беране – интегрални развој
  наручилац: СО Беране
 • Макроекономска политика и заштита животне средине, у студији Економски аспекти вредновања и заштите животне средине
  наручилац: Савезно министарство за развој, науку и животну средину, Београд
 • Вредновање природне баштине
  наручилац: Савезно министарство за развој, науку и животну средину, Београд
 • Основни елементи промена научно-технолошке стратегије и политике Србије, друга фаза Научноистраживачки рад и конкурентност југословенске привреде, сепарат у оквиру пројекта
  наручилац: Министарство науке и технологије Републике Србије
 • Процена вредности капитала Фабрике папира Беранка - Беране
  наручилац: Фабрика папира Беранка, Беране
 • Процена вредности капитала фабрике папира у Беранима
  наручилац: Скупштина општине Беране
 • Ефективна заштита и конкурентност југословенске привреде (друга фаза), Конкурентност југословенске националне привреде у промењеној трговинској и технолошкој констелацији, поглавље у оквиру студије
  наручилац: Савезно министарство трговине, Београд
 • Ефективна заштита и конкурентност југословенске привреде, I, II и III година, ИЕН
  наручилац: Савезно Министарство за спољну трговину
 • Преглед и оцена царинске и ванцаринске заштите-потребе и могућности либерализације
  наручилац: Народна банка Југославије, Београд
 • Могућности за обезбеђивање обртних средстава из домаћих извора
  наручилац: Народна банка Југославије, Београд
 • Могућности за обезбеђење обртних средстава из домаћих извора и преглед и оцена царинске и ванцаринске заштите-потребе и могућности либерализације
  наручилац: Макси маркетинг, Београд
 • Награђивање радника у тржишним условима привређивања
  наручилац: ДД Метал, Београд Фабрика за производњу, монтажу и пројектовање металских и грађевинских конструкција
 • Инвестициони елаборат погона за производњу влакана за папир високоприносним технологијама ТМП и ЦТМП
  наручилац: Фабрика папира "Беранка", Беране
 • Међународни семинар: "Финансирање пољопривреде у тржишним привредама"
  наручилац: Министарство за науку и технологију, Београд, "Соја протеин", Бечеј, Војвођанска банка а.д., Београд, Савезна дирекција за робне резерве, Београд
 • Компјутеризација књижног фонда од 40.000 књига у библиотеци НБЈ
  наручилац: Народна банка Југославије, Београд
 • Међународни семинар: "Финансирање пољопривреде у тржишним привредама"
  наручилац: "Беобанка" а.д., Београд
 • Међународни семинар: "Обучавање кадрова из Југославије у области пословања са Европском унијом"
  наручилац: Савезно министарство за развој, науку и животну средину, Београд, Министарство за науку и технологију, Београд, Тржиште новца а.д. Београд, Војвођанска банка а.д. Нови Сад
 • Оцена стања и очекиваних економских кретања у СРЈ и међународном окружењу са становишта положаја и пословне политике НИС-а за период 1996-1998.
  наручилац: НИС, Нови Сад

 • Програм развоја спољнотрговинске размене Црне Горе
  наручилац: Министарство за трговину Републике Црне Горе
 • Деформације монетарних токова и правци усавршавања монетарно-финансијског управљања, глава ВИИИ. Финансијска тржишта, оживљавање функција хартија од вредности могућност деловања на отклањање деформација у монетарним токовима
  наручилац: Народна банка Југославије, Београд
 • Програм трансформације и развоја ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", део III пројекта, Социјална политика у ПТТ систему
  наручилац: ЈП ПТТ
 • Идентификација главних праваца досадашње трансформације, оцена успостављених власничких односа и утврђивање оптималних решења и модела даље трансформације ХТП Будванска ривијера ДД, Будва
  наручилац: ХТП Будванска ривијера, Будва
 • Реактивирање Фабрике папира у Беранама. Прва фаза – Активирање папир машине ПМ-1
  наручилац: Фабрика папира, Беране
 • Основни елементи промена научно-технолошке стратегије и политике Србије, прва фаза Импликације обједињавања научно-технолошке политике и унификације унутар ЕУ, сепарат у оквиру пројекта
  наручилац: Министарство за науку и технологију Републике Србије
 • Основни елементи промена научно-технолошке стратегије и политике Србије, прва фаза Информационе технологије и југословенска привреда, сепарат у оквиру пројекта
  наручилац: Министарство за науку и технологију Републике Србије

 • Организационо-управљачка структура предузећа ДП Борба-пласман - Београд
  наручилац: ДП Борба-пласман, Београд
 • Програм развоја ХТП "Будванска ривијера"
  наручилац: Будванска ривијера, Будва
 • Бјеласица и Комови – интегрални развој, Пројекат објављен у књизи
  наручилац: "WDV Montenegro", Беране
 • Стратегија повратка Југославије на светско тржиште, књига Ревитализација туристичке понуде Југославије, сепарат
  наручилац: Туристички савез СРЈ
 • Програм економског опоравка Југославије – привредни систем и мере у 1994. год.
  наручилац: Влада Републике Србије, Београд
 • Оцена кретања у СРЈ у међународном окружењу са становишта положаја пословне политике нафтне индустрије Србије
  наручилац: НИС, Нови Сад
 • Процена вредности капитала предузећа ПТП Сињавина – Шавник
  наручилац: ПТП Сињавина, Шавник
 • Програм власничке, статусне и организационе трансформације ДП Плантаже, Подгорица
  наручилац: ДП Плантаже, Подгорица
 • Програм власничке, статусне и организационе трансформације ПТК Никшић, Никшић
  наручилац: ПТК Никшић, Никшић

 • Тржишна валоризација потенцијала и програм ревитализације здравственог туризма на подручју Сокобање
  наручилац: СО Сокобања
 • Оцена кретања у СРЈ и међународном окружењу са становишта положаја и пословне политике нафтне индустрије Србије
  наручилац: НИС, Нови Сад
 • Основи економски одрживе социјалне политике СР Југославије
  наручилац: Савезна влада
 • Елаборат о политици економских односа СРЈ са својим релевантним окружењем а у првом реду са ЕЗ, ЕФТА и балканским земљама
  наручилац: Савезно Министарство за науку, технологију и развој, Београд
 • Социјални програм – инструментализација и законска регулатива
  наручилац: Републичка влада Србије
 • Подстратегија социјалних трансфера и развој људских ресурса у функцији
  наручилац: Републичка влада Србије
 • Стратегија спољне трговине СР Југославије, Београд
 • Оцена кретања у СР Југославији у међународном окружењу са становишта положаја и пословне политике нафтне индустрије Србије
  наручилац: НИС, Нови Сад
 • Инвестициони програм за набавку пристанишне претоварне механизације уз коришћење подстицајних средстава СР Србије
  наручилац: Привредна комора Србије, Београд
 • Повратак Југославије на светска тржишта
  наручилац: Институт економских наука, Београд

 • Тржиште рада и незапосленост: економска теорија и институционалне основе
  наручилац: Заједница за запошљавање
 • Вредновање природних ресурса и реформа својинских односа
  наручилац: Републички завод за план
 • Маркетинг стратегија ПКБ Холдинг корпорације у функцији остваривања конкурентности на тржишту
  наручилац: "ПКБ", Београд
 • Квалитет животне средине и квалитет живота
  наручилац: Републички завод за план
 • Конституисање система пословања резервним деловима и репроматеријалима у електропривреди Србије
  наручилац: ЕПС Србије
 • Компаративна анализа економског програма политичких странака у СР Југославији
  наручилац: Институт економских наука, Београд
 • Социјалне институције, регионални развој и уставне промене
  наручилац: Савезна влада
 • Програм интегралног развоја Дурмиторског подручја
  наручилац: Центар за развој Дурмиторског подручја, Савезни завод за статистику
 • Бела књига Црне Горе о односима са ЕЗ и укључивање у обједињени економски простор, ЕЗ и ЕФТА, поглавља
     - Стандардизација у Европи и укључивање Црне Горе
     - Информационо тржиште Европе и услови за укључење Црне Горе
  наручилац:  Институт економских наука, Београд
 • Бела књига Црне Горе – прилагођавање црногорске привреде европском економском подручју
  наручилац: Институт економских наука, Београд

 • Емпиријска анализа сиромаштва у Југославији
  наручилац: Савезна влада
 • Методологија процене вредности предузећа
  наручилац: Основна заједница науке, Београд
 • Интегрално тржиште и функционална расподела дохотка
  наручилац: Савезни завод за план
 • Динамички приступ процесу урбанизације
  наручилац: Савезни завод за план
 • Систем финансирања комуналне инфраструктуре у функцији усмеравања токова урбанизма
  наручилац: Савезни завод за план
 • Значај савремене државе у формулисању и реализацији развојних циљева: искуство СР и ДР Немачке
  наручилац: Савезни завод за план
 • Пилот Студy of Effective Protection of the Yugoslav Economy
 • наручилац: Савезна влада
 • Међузависност технолошких и структурних промена и запослености у Југославији
  наручилац: СИЗ - запошљавања
 • Специјализовани систем информација за област научне и технолошке политике (СИНТЕП)
  наручилац: Републички фонд за научни рад
 • Преструктуирање БИГЗ-а
  наручилац: БИГЗ
 • Маркетинг стратегије ПКБ Холдинг корпорације у функцији остваривања конкурентности на тржишту
  наручилац: Европски центар за међународно пословање и маркетинг

 • Инвестициони програм за производњу спортске одеће у погону "Тител" у Тителу
  наручилац: ТИЗ "Земун"
 • Развој комуналних делатности у Београду
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Интегрисаност привреде Косова у светску привреду
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Друштвено-економски развој САП Косова са посебним освртом на коришћење капацитета у индустрији
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Структура производних чинилаца: производна функција привреда Косова, Србије и Југославије
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Стање и правци промена структуре привреде САП Косова (синтеза)
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Ефекат техничко-технолошких иновација на доходак пољопривреде
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Економски развој и заштита животне средине
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Основе политике ревитализације и реструктуирања пољопривреде
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд

 • Модел за тестирање мера развојне и текуће економске политике СР Србије
  наручилац: Републички завод за план
 • Квантификација тенденција расподеле друштвеног производа између република и покрајина од 1952. до 1987. год.
  наручилац: Републички завод за план
 • Пројекције развоја и структурних промена Југославије до 2000. год.
  наручилац: Републички завод за план
 • Економетријска анализа производне и инвестиционе активности југословенске привреде: 1967-1986.
  руководилац пројекта: Милица Бисић
  наручилац: Савезна влада
 • Секторски и регионални односи размене
  наручилац: Републички завод за план
 • Упоредна анализа ефикасности косовске привреде
  наручилац: Републички завод за план
 • Структура и ефикасност инвестиција Косова, Србије и Југославије
  наручилац: Савезна влада
 • Положај привреде Косова и степен њене интегрисаности у југословенску и светску привреду
  наручилац: Савезна влада
 • Методологија за избор индикатора друштвеног развоја
  наручилац: Савезна влада
 • Приступ индустријских производа земаља у развоју тржишту ЕЕЗ
  наручилац: Савезна влада
 • Систематизација и вредновање радних места у РО Комграп
  наручилац: РО Комграп

 • Прединвестициона студија изградње фабрике машина, алата и делова у Алибунару
  наручилац: Општина Алибунар
 • Економски аспекти друштвених делатности
  наручилац: Републички завод за план
 • Утврђивање степена и структуре развијености београдских општина са посебним освртом на развој Барајева, Сопота и Гроцке
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Основе даљег преображаја усмереног образовања у Београду
  наручилац: Основна заједница науке, Београд
 • Флексибилни производни системи (ФПС) у металопрерађивачкој индустрији Београда
  наручилац: Основна заједница науке, Београд
 • Функција земљишне ренте у развоју Београда
  наручилац: Основна заједница науке, Београд
 • Регионални аспекти организационих промена у југословенској привреди
  наручилац: Савезна влада
 • Савремена светска искуства у развоју образовања за потребе привредног и технолошког образовања
  наручилац: Савезна влада
 • Југославија, републике и покрајине у контексту међународних компликација
  наручилац: Савезна влада
 • Регионална искоришћеност производних фактора у индустрији
  наручилац: Савезна влада
 • Институциона активност у Југославији
  наручилац: Савезна влада
 • Основе даљег преображаја усмереног образовања у Београду
  наручилац: Основна заједница науке, Београд
 • Улога људског фактора у привредном и технолошком развоју данас
  наручилац: Савезна Влада Југославије

 • Нужне промене привредно-системских структура у оквиру пројекта Проблеми развоја Београда
  наручилац: Основна заједница науке, Београд
 • Светске цене, спољни критеријуми инвестиционе политике и систем евалуације инвестиционих пројеката
  наручилац: Основна заједница науке, Београд
 • Промене социо-економске структуре у развоју Београда
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Обухватање земљишне ренте – инострана искуства
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Механизми регионалног преливања дохотка на јединственом југословенском тржишту и њихови ефекти на материјални положај и могућности развоја СР и САП
  наручилац: Савезни завод за план
 • Развој извозних могућности привреде Београда и њене увозне зависности
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Савремена светска искуства у развоју образовања за потребе привредног и технолошког развоја
  наручилац: Републички завод за план
 • Најновије тенденције у кретању директних инвестиција
  наручилац: Републички завод за план
 • Важност паритетних односа домаћих и иностраних цена, улога девизног курса
  наручилац: Републички завод за план
 • Улога заштитне политике у отклањању диспаритета домаћих и иностраних цена
  наручилац: Републички завод за план
 • Реформа ГАТТ-а и остварење НМЕП-а, импликације на положај Југославије и СР Србије
  наручилац: Републички завод за план
 • Ефективна заштитна политика са акцентом на царинску заштиту
  наручилац: Савезна влада
 • Привредно-системски положај и организовање комуналних делатности у Београду у оквиру пројекта Проблеми развоја Београда
  наручилац: Привредна комора Београда

 • Инвестициони програм преоријентације производног програма и проширење производних капацитета Фабрике процесне опреме и машиноградње у Призрену
  наручилац: ФРО-Призрен
 • Глобална ефикасност југословенске привреде са посебним освртом на привреду СР Србије
  наручилац: Савезни завод за план
 • Регионалне диференцијације у процесу послератне индустријализације
  наручилац: Савезни завод за план
 • Развијеност југословенских република и покрајина од 1950. до 1984. год.
  наручилац: Савезни завод за план
 • Закон о вредности у међународним економским односима и природа робне производње у Југославији
  наручилац: Савезни завод за план
 • Ревалоризација залиха и фиктивна компонента акумулације и друштвеног производа
  наручилац: Савезни завод за план
 • Основне тенденције, резултати и проблеми протеклог развоја
  наручилац: Савезни завод за план
 • Економски део инвестиционог елабората за изградњу центра за генетско инжењерство у Београду
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Обрачун камате у инфлационим условима
  наручилац: Савезни завод за план
 • Уклапање слободне и трговачке царинске зоне у стратешке правце развоја привреде СР Србије
  наручилац: Републички завод за план

 • Услови, могућности и правци дугорочног развоја Београда
  наручилац: Основна заједница науке, Привредна комора Београда
 • Међународни концерни и нова структура светске капиталистичке привреде
  наручилац: Институт економских наука, Београд
 • Инвестициони програм изградње Фабрике клима-вентилационих уређаја у Брзој Паланци – СО Кладово
  наручилац: Фабрика вентилационих уређаја, Брза Паланка
 • Стабилизациона обележја фискалне политике у југословенској привреди
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Услови, могућности и претпоставке развоја југословенске привреде за период 1986-1990.
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Друштвена својина и стратегија развоја региона
  наручилац: Основна заједница науке, Београд
 • Студија могућности обезбеђивања радника за рад у ООУР Ибарских рудника угља Баљевац
  наручилац: ООУР Ибарски рудници, Баљевац
 • Пројекције усмереног образовања у Београду од 1986-1990.
  наручилац: Основна заједница науке, Београд

 • Становништво, запосленост и кадрови на подручју Београда
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Развој ванпривредних делатности на подручју Београда
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Основни фактори инфлације у Југославији
  наручилац: Републичка заједница науке СР Србије
 • Грађевинарство Београда и могући правци његовог будућег развоја
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Развијеност београдских општина
  наручилац: Основна заједница науке Београд
 • Могућности, основни правци и пројекције развоја београдске индустрије
  наручилац: Основна заједница науке Београд
 • Проблеми, потребе и могућности развоја трговине у Београду
  наручилац: Основна заједница науке Београд
 • Регионални аспекти интеграционих и дезинтеграционих процеса у југословенској привреди
  наручилац: Савезни завод за план
 • Правци и динамика укључивања Југославије у програме модернизације и развоја европских копнених саобраћајница
  наручилац: Савезни завод за план
 • Институционални чиниоци развојне стратегије и њихови друштвени корени
  наручилац: Савезни завод за план
 • Занатство и мала привреда Београда – могућности и правци развоја до 2000. год.
  наручилац: Привредна комора Београда
 • Перспективе развоја и организације производње алатних машина у Београду и ужој Србији
  наручилац: СОУР Индустрија машина "Иво Лола Рибар" и Београдска заједница науке и Привредна комора

 • Неке варијанте моделских пројекција привредног развоја САП Косово до 2000. год.
  наручилац: Покрајински завод за друштвено планирање САП Косова, Приштина
 • Пројекције привредног развоја Београда до 1990. и 2000. год. Резултати примене модела
  наручилац: Основна заједница науке Београда, Завод за планирање развоја града Београда
 • Систем оспособљавања и развоја научноистраживачких кадрова Београда за период до 1990. год.
  наручилац: Основна заједница науке Београда, Београд
 • Инвестициони програм за изградњу компостаре и производњу шампињона у Сурдулици
  наручилац: ППРО "Власина-продукт", ООУР "Биље-продукт", Сурдулица
 • Инвестициони програм изградње фабрике за производњу аксијелних и кровних вентилатора и вентилационих вентила у Липљану
  наручилац: ООУР "Термовент", РО "14. Децембар" Београд
 • Инвестициони програм изградње фабрике за производњу ламелних размењивача топлоте у Ораховцу - Економски део
  наручилац: ООУР "Термовент" РО "14. Децембар", Београд

 • Функционисање система друштвеног планирања - Критичка анализа системских решења и предлози њихових измена
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Економска дејства заштитне политике у Југославији
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Друштвено-економски односи и материјални положај науке у Београду
  наручилац: Основна заједница науке Београда
 • Моделске пројекције привредног развоја САП Војводине до 2000. год.
  наручилац: Покрајински завод за друштвено планирање, Нови Сад
 • Привредни развој и кадрови Југославије до 2000. год. - Примена макроекономског модела
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Привредни развој и кадрови Београда до 1990. и 2000. год, макроекономски модел - Оцена моделских параметара
  наручилац: Градска СИЗ усмереног образовања, Основна заједница науке Београда, Београд
 • Економски део инвестиционог програма изградње рудника угља “Ковин” Јужни Банат - Систем подводне експлоатације
  наручилац: "Хидробиро", Нови Сад
 • Правци дугорочног развоја образовања у Београду
  наручилац: Градска СИЗ усмереног образовања, Основна заједница науке Београда
 • Пројекције привредног развоја Београда до 1990. и 2000. год. Конструкција макроекономског модела. Оцена моделских параметара
  наручилац: Основна заједница науке Београда, Завод за планирање развоја града Београда
 • Систем финансирања изградње електроенергетских капацитета
  наручилац: Заједница југословенске електропривреде – ЈУГЕЛ, Београд
 • Варијанте моделских пројекција до 2000. год.
  наручилац: Републички завод за друштвено планирање, Београд
 • Инвестициони програм изградње фабрике термотехничке опреме у Медвеђи - Економски део
  наручилац: МИП РО "14 Децембар" ООУР "Термовент", Београд

 • Предлози одговарајућих системских и других мера у циљу усклађивања услова привређивања саобраћајних грана у средњорочном друштвеном плану Југославије од 1981-1985. год.
  наручилац: Савезни комитет за саобраћај и везе, Заједница југословенских железница, Београд
 • Потрошне функције за Југославију 1952-1978.
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Симулациони модели могућности експерименталне провере системских решења
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Зашто је дошло до одступања монетарно-кредитног регулисања од утврђених начела монетарно-кредитног система
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Узроци погоршања трговинског дефицита СР Србије
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Стабилизација и развој Југославије до 1985.
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Основни елементи друштвено-економских односа у друштвеним делатностима са посебним освртом на образовање
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Неки узроци несклада између расположивих кадрова и потребе за њима
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Механизам ширења техничко-технолошког прогреса и њихов ефекат на доходак пољопривреде
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Извори и методи финансирања инвестиција у југословенској привреди
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Привреда Југославије у 1981. год. - Проблеми, узроци, програм акција
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Привредни развој Југославије до 2000. год. - Макроекономски модел пројекције
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Систем друштвеног планирања у привредном систему СФР Југославије. Стање, проблеми, решења
  наручилац: Конзорцијум економских института, Београд
 • Привредни развој и кадрови Југославије до 2000. год. - Макроекономски пројекциони модел и оцена његових параметара
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Технички прогрес као извор привредног раста
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Југословенска привреда: протекли развој, текуће тенденције и изгледи за будућност
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Проблеми у девизном систему и могући правци њиховог решавања
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Структурне промене, регионални развој и удруживање рада и средстава
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд

 • Запосленост по занимањима и школској спреми у Београду до 1990. год. - Методолошки концепти и прорачуни
  наручилац: Привредна комора Београда, СИЗ усмереног образовања Београда, Градска СИЗ запошљавања, Београд
 • Образовни аспект запослености и регистровање незапослености на подручју Београда
  наручилац: Привредна комора Београда, СИЗ усмереног образовања Београда, Градска СИЗ запошљавања, Београд
 • Улога и значај саобраћаја у дугорочном друштвено-економском развоју СР Србије
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Утврђивање ставова радника о расподели личних доходака
  наручилац: "Борово", Борово
 • Систем стицања и расподеле дохотка
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Основно обележје развоја непривредних делатности Београда до 2000. год.
  наручилац: Привредна комора Београда, СИЗ усмереног образовања Београда, Градска СИЗ запошљавања, Београд
 • Структурне промене у свету инструменталне анализе
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Вишесекторски модел за пројицирање привредног развоја, запослености и кадрова – Autocode програм
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Институциони елаборат о изградњи аутобазе "Центротранс", Сарајево
  наручилац: "Унионинвест", Сарајево
 • Прелиминарни резултати пројекција привредног развоја Београда у периоду 1980-1985. г.
  наручилац: Основна заједница науке Београда, Завод за планирање развоја града Београда
 • Развој мале привреде у СФРЈ
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Обележје и правци привредног развоја Београда у раздобљу од 1965-1977. год.
  наручилац: Основна заједница науке Београда, Завод за планирање развоја града Београда
 • Основне детерминанте и услови динамичног развоја привреде и уравнотеженог кретања привредних токова у периоду 1981-1985. год.
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Неке варијанте пројекција привредног развоја Југослвије у периоду 1980-1985. год.
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Студија о интеграцији радних организација "Бјеласица", "Будимка" и "Градина" у Бијелом Пољу
  наручилац: Институт за економику пољопривреде, Београд
 • Планирање економског развоја саобраћаја у СР Србији
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Анализа паритета цена у Југославији
  наручилац: Савезни завод за цене, Савезни завод за друштвено планирање, Привредна комора Југославије, Београд

 • Међународни структурни и институционални аспекти развоја транспорта и комуникација у свету
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Развој саобраћаја у Европи с посебним освртом на Југославију
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Значај економских односа са иностранством за привреду СР Србије
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Моделска пројекција развија Србије без покрајина до 2000. год.
  наручилац: Републички завод за друштвено планирање, Београд
 • Привредни развој, кадрови и образовање у Београду до 1990. и 2000. год.
  наручилац: Привредна комора Београда, Београд
 • Структурна и институционална прилагођавања Југославије процесу успостављања новог међународног економског поретка 
  наручилац: Институт за међународну политику и привреду, Београд
 • СОУР "Центротранс" Сарајево: програм развоја до 1985.
  наручилац: СОУР "Унионинвест" Сарајево
 • Разлике у развијености југословенских република и покрајина
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Услови, могућности и правци друштвено-економског развоја Југославије у периоду 1981-1985. год.
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Јединствени објективизирани критеријуми за одређивање степена развијености република и аутономних покрајина
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Пројекције привредног развоја Југославије до 2000. год.
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Прелиминарни економски елаборат радних организација “Центротранс” у Сарајеву до 1985. год.
  наручилац: СОУР "Унионинвест", Сарајево
 • Друштвено договарање и систем планирања
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Постојећи систем расподеле личних доходака у СОУР "Борово"
  наручилац: СОУР "Борово", Борово
 • Пројектовање и реализација интегралног информационог система за потребе изградње и реконструкције постројења нафтних деривата
  наручилац: Савезна дирекција за резерве индустријских производа, Београд

 • Релативне цене као фактор ширења техничко-технолошког прогреса у пољопривреди
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Теорија и модели агрегатне тражње
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Друштвено договарање о основама плана као елемент система друштвеног планирања
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Елементи теоријске анализе процеса споразумевања и договарања
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Моделска пројекција развоја СР Србије до 2000. год.
  наручилац: Републички завод за друштвено планирање, Београд
 • Јединствени објективни критеријуми за одређивање степена развијености република и аутономних покрајина
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање
 • Значај и карактеристике инфраструктуре те развијеност саобраћајне инфраструктуре република и аутономних покрајина у Југославији
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Трошкови-ефекти теорија и анализа инвестирања у образовање
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Правни аспекти производно-финансијске кооперације и осталих облика економске сарадње радних организација СР Србије са иностраним фирмама
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Фиктивне инвестиције у залихе у југословенској привреди
  наручилац: Конзорцијум економских института, Београд
 • Објективизирани критеријуми за утврђивање износа потребних допунских средстава републикама и покрајинама које не могу сопственим средствима финансирати друштвене и друге службе
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • О амортизацији као извору акумулације
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Инвестирање у залихе и акумулативност привреде
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Акумулативна способност, алокација инвестиција и динамичка ефикасност привреде. Преглед ставова и анализа везаних за текућа привредна кретања
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Заштита од ризика поплава
  наручилац: ЗИОЛ "Дунав", Београд
 • Билансно исказивање планова
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Друштвено договарање и самоуправно споразумевање. Теоријска анализа и осврт на нека практична искуства
  наручилац: Републички завод за друштвено планирање, Београд
 • Политичка економија социјализма, II
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Међународна упоредна анализа секторских распона личних доходака
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд

 • Анализа и оцена постојећег стања система организације рада РТБ – "Зајача"
  наручилац: "Зајача", Лозница
 • Међусекторска зависност и структурне промене у привреди Југославије
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Разрада уставних начела о систему компензација и њиховој примени
  наручилац: Савезни секретаријат за тржиште и цене, Београд
 • Трошкови и приходи саобраћајне инфраструктуре у неким развијеним земљама тржишне привреде с посебним освртом на Француску
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Укупни трошкови транспорта у Југославији и компарација са неким другим земљама
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Трошкови инфраструктуре у железничком, друмском и речном саобраћају, њихова улога у цени коштања превоза, покриће и расподела на кориснике
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Формирање и кретање цена као фактор стицања дохотка
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд

 • Стицање и расподела дохотка
  наручилац: Конзорцијум економских института, Београд
 • Структурна међузависност и на њој засноване инвестиционе стратегије
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Друштвени и предузетни трошкови транспорта у Југославији и успоредба с трошковима транспорта у другим земљама
  наручилац: Склад Бориса Краигхерја, Љубљана
 • Фактори раста пољопривредне производње
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Смањење потрошње воде за хлађење у индустрији и енергетици Србије
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Нека обележја привредних кретања у седамдесетим годинама
  наручилац: ИЕН, Београд
 • Снимање, анализа и оцена постојећег система расподеле у комбинату "Белишће"
  наручилац: "Белишће", Белишће
 • Спољноекономска политика
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Спољноекономски биланси Србије. Методолошка студија
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Утицај пруге Београд-Бар и Луке Бар на међународну размену и транзит Југославије са Јужном Италијом
  наручилац: "Траншпед", Београд
 • Cost-benefit анализа инвестирања у образовање са посебним освртом на планирање образовања
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Елементи пројекције привредног раста СР Србије
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Основна информација о новим производима. Хладњак воде. (Студија о новим производима за предузеће "Алфа", Врање)
  наручилац: "Алфа", Врање
 • Спољнотрговински аспект заједничких улагања радних организација СР Србије и страних фирми
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Систем оцене стручности радника радне организације Пољопривредно-индустријски комбинат "Мачванин", Богатић
  наручилац: "Мачванин", Богатић
 • Систем аналитичке процене радних места (послова) радне организације наручилац: "Електротехна", Београд
  наручилац: "Електротехна", Београд
 • Улога личних доходака у процесу формирања и кретања цена произвођача -Тестирања инфлације трошкова
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Дугорочни смерови развоја сарадње СР Србије са земљама у развоју
  наручилац: Републички завод за техничку сарадњу, Београд
 • Анализа ефикасности и макроекономских импликација појединих метода финансирања инвестиција у југословенској привреди
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Инвестиционо понашање југословенског предузећа
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд

 • Пројекција развоја речног саобраћаја Југославије за период од 1976. до 1980. год.
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Студија о научноистраживачким кадровима у области друштвених наука у САП Војводини
  наручилац: Економски институт Београд и "Михаило Пупин", Београд
 • Систем аналитичке оцене стручности радника Неуропсихијатријске болнице у Ковину
  наручилац: Неуропсихијатријска болница, Ковин
 • Систем аналитичке процене радних места (послова) радне организације "Металопластика" - Шабац
  наручилац: "Металопластика", Шабац
 • Систем аналитичке оцене стручности радника ООУР-а "Електродистрибуција" – Крушевац 
  наручилац: "Електродистрибуција", Крушевац
 • Дугорочни смерови развоја сарадње СР Србије са земљама у развоју
  наручилац: Републички завод за техничку сарадњу, Београд
 • Алокација производних фактора у југословенској привреди. Технолошка основа алокационих процеса
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Пројекција развоја саобраћаја Југославије у средњорочном плану од 1976-1980. год.
  наручилац: Привредна комора Југославије, Београд
 • Компаративна анализа услова привређивања у железничком, друмском и речном саобраћају
  наручилац: Привредна комора СР Србије, Београд
 • Организациони систем финансијске функције индустрије "14. октобар", Крушевац
  наручилац: "14. октобар", Крушевац
 • Систем аналитичке процене радних места (послова) ООУР "Електродистрибуција", Крушевац
  наручилац: "Електродистрибуција", Крушевац
 • Мрежно планирање
  наручилац: Рудник угља, Пљевља
 • Линеарно програмирање
  наручилац: Рудник угља, Пљевља
 • Систем аналитичке процене радних места (послова) грађевинског предузећа "Думача", Шабац
  наручилац: "Думача", Шабац
 • Research Institutions in Developing Countries. Bz Regions. Bz Scientific Areas
  наручилац: ЗАМТЕС, Београд
 • Планирање развоја саобраћајне инфраструктуре
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Радна теорија цијена
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Теорија самоуправног социјалистичког друштва
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Утицај личних доходака на процес формирања и кретања цена
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Самоуправно споразумевање и друштвено договарање као елементи система планирања. (Елементи социолошке анализе)
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Систем регионалних демографских рачуна. Проблеми формирања система демографског рачуноводства за СР Србију
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Економски проблеми самоуправљања
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Методолошко-статистички и систематски аспекти анализе остваривања плана
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Методологија планирања образовања и запослености
  наручилац: Конзорцијум економских института, Београд

 • Понашање социјалистичког самоуправног предузећа
  наручилац: Конзорцијум економских института
 • Теоријски модели понашања самоуправног предузећа и дефекти у алокацији ресурса
  наручилац: Конзорцијум економских института
 • Основне тенденције и проблеми протеклог развоја
  наручилац: Конзорцијум економских института
 • Примена економско-математичких модела у планирању – Глобални модели
  наручилац: Конзорцијум економских института
 • Могућности оснивања заједничких образовних институција земаља у развоју
  наручилац: ЗАМТЕС, Београд
 • Развој и основне карактеристике планирања у Југославији
  наручилац: Конзорцијум економских института
 • Студија о научноистраживачким кадровима у области друштвених наука у СР Србији
  наручилац: Економски институт, Београд и "Михаило Пупин", Београд
 • Опис радних места радне организације "Тесла" – Панчево
  наручилац: "Тесла", Панчево
 • Биланси увоза, извоза и производње са проценом могућности потрошње стратешких сировина, репроматеријала и полуфабриката у ратној производњи и предлогом мера за обезбеђење сигурних извора снабдевања
  наручилац: Савезни секретаријат за привреду, Београд
 • Foreign Economic Policy for Self-Managed Development, A Yugoslav Case Study
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Систем аналитичке процене радних места (послова) фабрике омотног папира и амбалаже "Владичин Хан" – Владичин Хан
  наручилац: "Владичин Хан", Владичин Хан
 • Систем аналитичке процене радних места радне организације "Нама" - Шабац
  наручилац: "Нама", Шабац
 • Систем оцене личности радника радне организације "Нови задругар" – Бечеј
  наручилац: "Нови задругар", Бечеј
 • Систем аналитичке процене радних места (послова) радне организације "Нови задругар" - Бечеј
  наручилац: "Нови задругар", Бечеј
 • Модел пројекције привредног развоја са применом на Југославију, републике и покрајине у периоду 1971-1980. год.
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Извори раста у привреди СР Србије
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Лекције из финансијског управљања
  наручилац: Фабрика "Зорка", Шабац
 • Методологија формирања система вредновања послова и резултата рада
  наручилац: Удружење за унапређење пословања, Београд
 • Систем аналитичке оцене личности (систем преузимања радника) трговинског предузећа за промет канцеларијског материјала "Шумадија" - Београд
  наручилац: Трговинско предузеће "Шумадија", Београд
 • Самоуправни споразум о систематизацији радних места и расподели личних доходака и других примања радника у трговинском предузећу "Шумадија", Београд
  наручилац: Трговинско предузеће "Шумадија", Београд

 • Организација рада и пословања Фабрике пива "7. септембар" из Зајечара
  наручилац: Удружење за унапређење пословања, Београд
 • Компаративна анализа резултата привређивања у производњи основних пољопривредно-прехрамбених производа у Југославији са неким европским и другим земљама
  наручилац: Савезни секретаријат за пољопривреду, Београд
 • Систем аналитичке процене радних места (послова)
  наручилац: Текстилни комбинат "Моравка", Пожаревац
 • Систем организације и продаје "Политике"
  наручилац: "Политика", Београд
 • Модел пројекције и планског усмеравања развоја привреде Југославије до 1980. године
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Концепција дугорочног развоја СР Црне Горе
  наручилац: Републички завод за планирање
 • Анализа и спровођење уставних амандмана и израда и спровођење система АПРМ и АОЛ
  наручилац: Трговинско предузеће "Шумадија", Београд
 • Економске експертизе у области увоза и извоза роба, I
  наручилац: "Југометал", Београд
 • Израда система АПРМ и АОЛ и консултације при спровођењу и примени
  наручилац: "Јела" – Индустрија намештаја, Шабац
 • Економско-политичка основа међународне производно-финансијске сарадње
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд
 • Стабилизациони модел за југословенску привреду
  наручилац: Републичка заједница науке Србије, Београд

 • Проблеми пројекције развоја робног и друштвеног саобраћаја у Југославији – примена математичко-статистичких метода
  наручилац: Склад Бориса Краигхерја, Љубљана
 • Мерења укупних резерви Београдске фабрике хартије и дрвењаче
  наручилац: Београдска фабрика хартије и дрвењаче
 • Међународна компарација степена развијености и типологија земаља – II фаза
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Модел пројекције (планирања) запослености и њене основне структуре – II фаза
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Методе и модели предвиђања и планирања спољне трговине и платног биланса
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Конкурентност и фактори конкурентности југословенског извоза
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Концепција дугорочног развоја Југославије, II фаза – Основне тенденције и проблеми протеклог развоја
  наручилац: Конзорцијум економских института
 • Анализа неликвидности у југословенској привреди – II фаза
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Концепција дугорочног развоја Југославије, II фаза – Теоријско-методолошке основе предвиђања дугорочног привредног развоја
  наручилац: Конзорцијум економских института
 • Концепција дугорочног развоја Југославије, ИИ фаза– Социјалне детерминанте мобилности радне снаге и понашање привредних субјеката
  наручилац: Конзорцијум економских института
 • Основни модели функционисања привредног система – Модели производње
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Израда и спровођење система АПРМ и АОЛ и Правилник о систематизацији радних места
  наручилац: "Универзал", Бања Лука
 • Кретање у привреди Београда и економска политика 1972. год.
  наручилац: Градски комитет СКС, Београд
 • Проблеми мултилатералитета у спољноекономским односима земаља Подунавља
  наручилац: Републичка заједница за научни рад, Београд
 • Организациони систем Београдске фабрике хартије и дрвењаче
  наручилац: Београдска фабрика хартије и дрвењаче, Београд
 • Организациони систем Фабрике сијалица "Тесла" у Панчеву
  наручилац: Фабрике сијалица "Тесла", Панчево
 • Научноистраживачки кадрови у СР Србији у области друштвених наука
  наручилац: Економски институт, Београд
 • Послови маркетинга и индустријског инжењерства – II фаза комплексне организације рада Рударско-металуршког комбината Зеница
  наручилац: Југословенски центар за организацију и развој, Београд

 • Општи организациони систем Рудника и жељезаре, Скопје
  наручилац: Рудници и жељезара, Скопје
 • Концепт конвертибилности и девизног тржишта
  наручилац: Институт за спољну трговину, Београд
 • Пројекат организације Фабрике електролизе цинка
  наручилац: Комбинат "Трепча" Косовска Митровица
 • Пројекат превентивне контроле квалитета Фабрика електролизе цинка
  наручилац: Комбинат "Трепча" Косовска Митровица
 • Технолошка припрема електролизе цинка
  наручилац: Комбинат "Трепча" Косовска Митровица
 • Основна претпоставка система аналитичке процене радних места
  наручилац: Рудници и жељезара, Скопје
 • Израда система АПРМ и АОЛ
  наручилац: Индустрија "Алумина", Скопје
 • Израда система АПРМ и консултације при примени
  наручилац: Електродистрибуција, Београд
 • Израда АПРМ
  наручилац: Предузеће "Изолација", Београд
 • А Ten Year Program for Economic Development of Jordan
  наручилац: Комисија за средњи исток
 • Повезивање домаћег новчаног тржишта са спољним новчаним тржиштем путем девизног тржишта
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Систем финансијских рачуна за југословенску привреду
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Компаративне анализе спољних и унутрашњих детерминанти промена цена
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Утицај друштвеног договарања на кретање цена
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Утицај расподеле дохотка између предузећа и заједнице на тржишна кретања
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Стабилизациони модел за југословенску привреду
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Могућности организације тржишта новца у југословенској привреди – Новчано тржиште и питање прихватљивости његових инструмената у нас
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Тржиште капитала и његово место у југословенској привреди
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Анализа неликвидности у југословенској привреди
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Методолошке основе анализе извршавања планова
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Међународна компаративна анализа нивоа развијености и темпа привредног раста
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Међународне компарације степена развијености
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Илустративни модел формирања платнобилансног салда за Југославију
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Методологија и неки резултати истраживања конкурентности и фактора конкурентности извоза
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Модел пројекције (планирања) запослености и њене основне структуре
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Фактори кретања цена произвођача индустријских производа у периоду 1962-1970. год.
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Могућности унапређења производно-финансијске кооперације радних организација СР Србије са иностраним фирмама
  наручилац: Републичка заједница за научни рад, Београд
 • Спољноекономски биланси СР Србије (Емпиријско-методолошка студија)
  наручилац: Републичка заједница за научни рад, Београд
 • Систем планирања у СР Србији
  наручилац: Републичка заједница за научни рад, Београд
 • Јединствено тржиште и проблематика цена
  наручилац: Републичка заједница за научни рад, Београд
 • Паритетна цене пољопривредно-прехрамбених производа и механизам њиховог одржавања
  наручилац: Покрајинска привредна комора, Нови Сад
 • Основне методе мрежног планирања и њихова примена на реконструкцији и Индустрији лежаја Котор
  наручилац: Индустрија лежаја, Котор
 • Економска теорија технолошког прогреса
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Дугорочни технички и технолошки развој привреде Југославије са интерпретацијом економских ефеката
  наручилац: Савезни завод за друштвено планирање, Београд
 • Систем АПРМ и АОЛ и систем нормирања
  наручилац: Текстилни комбинат ИНТЕРПЛЕТ, Брчко

 • Аналитичка процена радних места
  Наручилац:“Електросрбија”, Шабац
 • Аналитичка процена радних места
  наручилац: Рудник Љубовија
 • Аналитичка процена радних места
  наручилац: Ваљаоница бакра, Севојно
 • Концепција дугорочног развоја Југославије, I фаза
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд
 • Пројекат превентивног одржавања средстава за рад у Електролизи цинка Комбината “Трепча”
  наручилац: Комбинат "Трепча", Косовска Митровица
 • Методе и систем финансијског пословања у Комбинату "Трепча"
  наручилац: Комбинат "Трепча", Косовска Митровица
 • Пројекат система организације предузећа "Алумина", Скопје
  наручилац: "Алумина" Скопје
 • Критерији за мерење степена развијености неразвијених подручја Југославије
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Политика и методи развоја недовољно развијених подручја
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Утицаји личних доходака на кретање цена
  наручилац: Савезни фонд за цене, Београд
 • Аутоматизовани информациони систем Југословенске инвестиционе банке, Београд
  наручилац: Југословенска инвестициона банка, Београд
 • Ревизија закона из области девизног и царинског система
  наручилац: Институт за спољну трговину, Београд
 • Положај образовања у расподели националног дохотка
  наручилац: Савезни фонд за финансирање научних делатности, Београд
 • Цијене производње у Југославији
  наручилац: Савезни фонд за цене, Београд
 • Фактори инфлационих кретања у југословенској привреди
  наручилац: Савезни фонд за финансирање научних делатности, Београд
 • Развој образовања у другој декади UNESCO-а
  руководилац пројекта: др Марија Ратковић
  наручилац: Савезни савет за координацију научних делатности, Београд
 • Трошкови саобраћајне инфраструктуре (железнице и путеви) и њихово покривање
  наручилац: Склад Б. Краигхерја за финанцирање знанствених разисков в промету, Љубљана
 • Стање и положај научног кадра у СР Србији и пројекција његовог развоја
  руководилац пројекта: др Жарко Мркушић
  наручилац: Републичка заједница за научни рад, Београд
 • Фактори конкурентности југословенског извоза
  наручилац: Институт за спољну трговину, Београд
 • Избор и примена модела спољноекономских односа у југословенском планирању привредног развоја
  наручилац: Институт за спољну трговину, Београд
 • Економске функције федерације
  наручилац: Савезно извршно веће, Београд

 • Оцјена економске ситуације и предвиђања даљњег развоја
  наручилац: ЦС СКЈ, Београд
 • Међународна подела рада и производна оријентација Југославије
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Систем планирања у СФРЈ
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Полуиндустријска станица за производњу меланина Хемијске индустрије Панчево
  наручилац: Хемијска индустрија, Панчево
 • Предлог система пензијског осигурања
  руководилац пројекта: Божо Марендић
  наручилац: Савезни завод за социјално осигурање, Београд
 • Израда аналитичке процене радних места фабрике "Зорка"
  наручилац: "Зорка", Шабац
 • Идејно решење постројења за хлађење воде
  наручилац: Електросрбија, Рипањ
 • Концепција дугорочног развоја СР Македоније
  руководилац пројекта: Душан Томић
  наручилац: Извршно веће Македоније
 • Економски положај и место образовања у друштвено-економском систему Југославије
  руководилац пројекта: др Марија Ратковић
  наручилац: Председништво СКЈ, Београд
 • Самоуправна организација и самоуправни односи – Фактори привредних кретања у Југославији, I и II фаза
  наручилац: Републички фонд за научни рад СРС, Београд
 • Кула за хлађење воде
  наручилац: Ливница "Карађорђе" Топола

 • Основна средства као фактор привредног развоја и планирања
  наручилац: Савезни фонд за друштвено планирање, Београд
 • Анализа извршења планова
  наручилац: Савезни фонд за друштвено планирање, Београд
 • Објективна мерила за утврђивање допунских средстава привредно недовољно развијених република
  наручилац: Савезни секретаријат за финансије
 • Аналитичка оцена личности
  наручилац: Ваљаоница бакра, Севојно
 • Неки економски аспекти реформе средњег образовања
  наручилац: Савезни секретаријат за образовање и културу
 • Студија о истраживању тржишта за производе који су предмет производње предузећа "Икарус"
  наручилац: Предузеће "Икарус" Земун
 • Израда система аналитичке процене радних места (АПРМ)
  наручилац: Аутокаросерија "11 Октомври", Скопје
 • Култура као делатност и стваралаштво у условима робне производње
  руководилац пројекта: др Љубомир Маџар
  наручилац: Савезни секретаријат за образовање и културу
 • Комплексна рационализација производног процеса радне јединице статичких апарата
  наручилац: Фабрика електроопреме, Рипањ
 • Комплексна рационализација пословања комбината "Трепча"
  руководилац пројекта: Валентин Лавров
  наручилац: Комбинат "Трепча", Косовска Митровица
 • Идејни пројекат компресорске станице
  наручилац: Ремпрос, Вршац
 • Оптимално планирање и размештај залиха
  наручилац: Ваљоница бакра, Севојно

 • Проучавање, праћење и мерење резерви у југословенској привреди
  наручилац: Привредна комора, Београд
 • Привредни циклуси у Југославији и њихови узроци и последице
  руководилац пројекта: проф. др Бранко Хорват
  наручилац: Привредна комора, Београд
 • Проучавање потреба за научноистраживачким радом и унапређењем технологије у односу на привредни развој Југославије
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Мрежно планирање и моделирање реформе образовања II ступња у Југославији
  наручилац: Савезни секретаријат за образовање и културу
 • Избор оптималног плана производње и инвестиција у предузећу "Електросрбија – Фабрика електроопреме Рипањ"
  руководилац пројекта: Живојин Дачић
  наручилац: Електросрбија, Рипањ
 • Друштвено рачуноводство за југословенску привреду II део
  наручилац: Привредна комора, Београд
 • Обртна средства у југословенској привреди
  наручилац: Народна банка Југославије
 • Класификација југословенских подручја по степену економске развијености, са посебним освртом на неразвијена подручја
  руководилац пројекта: др Марта Базлер-Маџар
  наручилац: Фонд федерације за кредитирање привредног развоја неразвијених подручја
 • Слободна царинска зона града Београда
  наручилац: Привредна комора, Београд
 • Аналитичка процена послова и аналитичка оцена личности
  наручилац: Фабрика целулозе, Бања Лука
 • Елаборат о уређењу система за аутоматску обраду информација из области научне и пословне делатности фабрике
  наручилац: Фабрика целулозе и вискозе, Бања Лука

 • Проучавање потрошачке тражње са посебним освртом на анализу породичних буџета
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Расподела дохотка у предузећима
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Пројекција потрошње хране у Југославији за период 1975-1985.
  наручилац: Савезни секретаријат за пољопривреду

 • Неки теоријски аспекти и анализе обртних средстава
  руководилац пројекта: др Љубомир Маџар
  наручилац: Институт за економику инвестиција, Београд
 • Услови и критерији за оптимално укључивање у међународну поделу рада и производна оријентација Југославије
  наручилац: Савезни секретаријат за спољну трговину

 • Оптимални транспорт нафте и нафтних деривата
  наручилац: Комбинат нафте, Загреб; Рафинерија нафте-Босански Брод; Нафтагас-Нови Сад
 • Место саобраћајних инвестиција у укупним и привредним инвестицијама
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Друштвено рачуноводство за југословенску привреду, I део
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Промене у структури личне потрошње
  наручилац: Савезни фонд за научни рад
 • Компаративна куповна моћ динара
  наручилац: Савезни фонд за научни рад