Održana konferencija: “Stanje i perspektive istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji”

Institut ekonomskih nauka kao lokalna koordinaciona jedinica Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP) organizovao je 14. aprila 2011. godine konferenciju pod nazivom: "Stanje i perspektive istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji".

rollup_nk_april14

STANJE I PERSPEKTIVE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI
DRUŠTVENIH NAUKA U SRBIJI

14. april 2011. godine

Konferencija je okupila predstavnike Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, kao i značajan broj predstavnika naučno-istraživačkih instituta i fakulteta, istraživačkih organizacija civilnog sektora i podstakla razgovor o poziciji društvenih nauka, postojećim izazovima i perspektivama, te mogućim pravcima razvoja.

Zaključci konferencije:

1. Vrednovanje naučnog učinka

 • Liste i bodovanja za ocenu naučno-istraživačkih rezultata su potrebni, ali ih treba načiniti učinkovitijim
 • Domaći časopisi nisu adekvatno podržani da bi bili međunarodno relevantni
 • Rezultati istraživanja nemaju adekvatan odjek u definisanju državnih politika i strategija
 • Potrebno je podsticati objavljivanje rezultata naučno-istraživačkog rada u relevantnim međunarodnim časopisima
 • Nagrađivati istraživače koji nastoje da nauka Srbije bude vidljiva i na međunarodnom nivou

2. Istraživački rad

 • Staviti veći akcenat na interdisciplinarna istraživanja
 • Zajedničko planiranje i realizovanje istraživanja više naučno-istraživačkih institucija
 • Podsticati istraživanja koja su primenljiva u praksi
 • Osnažiti povezivanje sa istraživačima i centrima u svetu
 • Pospešivanje saradnje istraživačkih centara i civilnog sektora

3. Mladi istraživači

 • Definisati kriterijume ko se može smatrati mladim istraživačem
 • Omogućiti da se mladi istraživači obrazuju i na prestižnim univerzitetima u svetu i napraviti takvu društvenu klimu da im povratak bude cilj
 • Dugoročna strategija treba da podrazumeva veću mobilnost predavača i istraživača i ka našoj zemlji , odnosno da se uvode predavanja na stranim jezicima
 • Stipendiranje nezavisnih istraživanja mladih istraživača

Predlozi za promene

 • Uvesti "patente" u društvenim naukama
 • Podstaći prevođenje naučnih radova na strane jezike
 • Podstaći formiranje udruženja istraživača društvenih nauka
 • Formirati javne naučne baze podataka i omogućiti lakši pristup istraživača različitim izvorima podataka
 • Sufinansirati projekata regionalnog značaja koji će da utiču na donosioce odluka u regionu
 • Predvideti mogućnost za finansiranje longitudinalinih projekata i razvojnih istraživanja
 • Podsticati rodnu ravnopravnost u društvenim istraživanjima.

 

april14_nk1   april14_nk2
april14_nk3   april14_nk4
april14_nk5   april14_nk6
april14_nk7   april14_nk8
april14_nk9   april14_nk10
april14_nk11   april14_nk12
april14_nk13   april14_nk14
april14_nk15   april14_nk16
april14_nk17   april14_nk18

april14_nk19