Makroprojekat br. 179015

 

Informacije o makroprojektu:
 • Naziv makroprojekta:
  IZAZOVI I PERSPEKTIVE STRUKTURNIH PROMENA U SRBIJI: STRATEŠKI PRAVCI EKONOMSKOG USKLAĐIVANJA SA ZAHTEVIMA EU
 • Rukovodilac makroprojekta: dr IVAN STOŠIĆ
 • Naučnoistraživačka organizacija: Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Program: osnovna istraživanja
 • Oblast: društvene nauke
 • Tip projekta: teorijsko-empirijski
 • Evidencioni broj: 179015
 • Istraživači

Apstrakt:
Predmet istraživanja predloženog projekta je identifikovanje ključnih strukturnih problema privrede Srbije, te utvrđivanje pravaca i strategije sprovođenja strukturnog prilagođavanja u cilju povećanja nacionalne i međunarodne konkurentnosti, povećanja ukupnih razvojnih performansi i usklađivanja privredne strukture sa zahtevima EU i MMF-a.
Projekat se sastoji iz pet međusobno povezanih celina: Prvi deo će se baviti analizom dosadašnjih tranzicionih promena i ocenom postojećeg stanja u ekonomiji Srbije. Naročita pažnja biće posvećena uticaju svetske finansijske krize na privredu Srbije; Drugi deo biće usmeren na makroekonomski okvir strukturnog prilagođavanja, a posebno na pitanja potrebnih reformi realnog i finansijskog sektora privrede Srbije; Treći deo će se baviti analizom postojećih izazova i perspektiva restrukturiranja privrednih subjekata, pre svega transformacije preduzeća; Četvrti deo je posvećen ekonomiji rada, a posebno pitanjima zaposlenosti i zapošljavanja; Peti deo će se baviti unapređenjem konkurentnosti kao i pitanjem nacionalnog brenda Srbije.
Realizacija projekta okupiće kritičan broj istraživača (ukupno 43) iz više naučnih institucija. Rezultati istraživanja biće prezentovani na više međunarodnih i regionalnih naučnih skupova, i objavljeni u više monografija, članaka i drugih publikacija.
Istraživanja u sklopu ovog projekta će u značajnoj meri unaprediti naučna saznanja u oblasti ekonomije strukturnih promena i biće od šireg društvenog i praktičnog značaja za veći broj korisnika.

Ključne reči: ekonomija Srbije, strukturne promene privrede, restrukturiranje, ekonomija rada, konkurentnost, EU

Opis projekta

Ekonomija Srbije se suočava sa velikim problemima, od kojih mnogi imaju korene u neadekvatnoj privrednoj strukturi i načinu poslovanja koji je recidiv prethodnih vremena i koncepata razvoja. Uprkos značajnog napretka ostvarenog posle 2000. godine postojeći ekonomski ambijent, privredna struktura i način funkcionisanja privrednih subjekata još uvek nisu zadovoljavajući, a Srbija zaostaje za mnogim zemljama u tranziciji.

Da bi se zadovoljili uslovi za pridruživanje EU, ali i obezbedio neophodan intenzivniji, dugoročno održivi privredni razvoj i unapredila konkurentnost privrede, neophodno je izvršiti brojne, složene i uzajamno povezane strukturne promene u ekonomskoj sferi.

Pri tome, ekonomska kriza 2008-2010. godine je razotkrila duboke strukturne probleme i postavila nove izazove pred ekonomsku nauku. Kompleksnost efekata globalne ekonomsko-finansijske krize, pred istraživače postavlja dodatne zadatke u pogledu analize sadašnjeg stanja, projekcije budućih kretanja i traženja odgovora na zahteve koje postavljaju izmenjena tražnja na domaćem i inostranim tržištima, kriterijumi EU i zahtevi MMF-a u pogledu strukturnih reformi u Srbiji.

Imajući navedeno u vidu, istraživanja na ovom projektu obuhvataju, ali se ne ograničavaju isključivo na sledeće oblasti i pitanja:

 1. OCENA DOSADAŠNJIH TRANZICIONIH PROMENA I STANJA U EKONOMIJI SRBIJE a) Proces strukturnih promena u ekonomiji Srbije nakon 2000. godine – dosadašnji rezultati, otpori i izazovi; b) Komparativna analiza sprovođenja tranzicionih promena u Srbiji i drugim zemljama u regionu; v) Tokovi integracije Srbije ka Evropskoj uniji (EU); g) Efekti mera ekonomske politike na proces strukturnog prilagođavanja; d) Preispitivanje postojećih privrednih struktura i dosadašnjih modela privrednog rasta i razvoja; đ) Razvoj privatnog sektora, e) Analiza i poređenje razvijenosti segmenata finansijskog sektora Srbije sa standardima Evropske unije – bankarstvo, osiguranje, tržište kapitala) ž Promene u strukturi zaposlenosti i na tržištu rada; z) Kritička analiza postojećeg privrednog ambijenta; i) Analiza i ocena konkurentnosti ekonomije Srbije; j) Uticaj svetske ekonomske i finansijske krize na privredu Srbije;
 2. MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA STRUKTURNO PRILAGOĐAVANJE; a) izazovi i perspektive u sprovođenju strukturnih promena u ekonomiji Srbije; b) Makroekonomske i sektorske politike; v) Stvaranje ambijenta za razvoj moderne tržišne privrede - institucionalna infrastruktura i harmonizacija zakonske regulative sa standardima Evropske unije; g) Strukturno prilagođavanje realnog sektora privrede Srbije, a posebno industrije, u cilju unapređenja konkurentnosti – mogućnosti re-industrijalizacije, razvoja proizvodnje sa većom dodatom vrednošću i jačanje sektora razmenljivih dobara; d) Strukturno prilagođavanje finansijskog sektora privrede Srbije (razvoj instrumenata tržišta kapitala, tržišta novca i deviznog tržišta, javne finansije, monetarna kretanja, bankarski sektor, sektor osiguranja, penzioni i investicioni fondovi i sl; đ) Vizija privrednog razvoja i nove privredne strukture Srbije u cilju uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije i usklađivanja sa zahtevima EU i MMF;
 3. RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA RADI PODIZANJA EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI POSLOVANJA; a) Razvoj preduzetništva i sektora malih i srednjih preduzeća; b) Privatizacija i restrukturiranje u funkciji povećanja konkurentnosti privrede Srbije; v) Organizacione promene privrednih subjekata; g) Podsticanje inovativnosti i konkurentnosti; d) Afirmacija principa i podizanje kvaliteta korporativnog upravljanja; đ) Jačanje internih kapaciteta privrednih subjekata (unapređenje procesa donošenja poslovnih odluka, razvoj ljudskih resursa i lidera, socijalna odgovornost, poslovna etika i sl;
 4. EKONOMIJA RADA; a) Institucionalne pretpostavke politike zapošljavanja i funkcionisanja tržišta rada; b) Starenje populacije i demografske reperkusije na buduće trendove na tržištu rada; v) Društveno-ekonomske mere za rešavanje problema nezaposlenosti u Srbiji u cilju smanjenja siromaštva i povećanja nivoa razvijenosti; g) „Gepovi" na tržištu rada prema rodnoj podeli, nivou zanimanja, sektoru zaposlenosti, obliku angažovanja; d) Razvijanje mera i programa aktivne politike zapošljavanja; đ) Menadžment ljudskih resursa i unapređenje ljudskog kapitala;
 5. UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I NACIONALNOG IDENTITETA SRBIJE U FUNKCIJI PODSTICANJA ODRŽIVOG PRIVREDNOG RAZVOJA; a) Jačanje međunarodne konkurentnosti srpske privrede; b) Unapređenje izvozne aktivnosti; v) Unapređenje poslovnog ambijenta za privlačenje i zadržavanje stranih direktnih investicija (SDI); g) Pozicioniranje i repozicioniranje nacionalnog brenda Srbije u cilju povećanja izvoza, porasta SDI i razvoja turizma; d) Ekonomska integracija Srbije u EU; đ) Razvoj stubova održivog razvoja.

Predložene istraživačke aktivnosti biće zasnovane na korišćenju tri osnovna metoda: a) Empirijskim (anketnim) istraživanjima - u realizaciji ovog metoda Institut ekonomskih nauka već poseduje značajnu dokumentacionu bazu razvijenu u sklopu pripreme svoje publikacije MAP–Makroekonomske analize i prognoze, putem koje se prate najvažniji ekonomski parametri i pojave u Srbiji. Pored toga, biće sprovedena posebna terenska istraživanja vezana za pojedine probleme i aspekte poslovanja, koja će na bazi reprezentativnog uzorka omogućiti detaljno sagledavanje određenih aktuelnih pitanja i problema; b) Širokoj primeni različitih kvantitativnih metoda; v) Komparativnoj analizi uz korišćenje iskustava drugih zemalja u tranziciji – pri čemu Institut ekonomskih nauka ima razgranatu mrežu partnerskih institucija u mnogim zemljama Evrope, koje su završile proces tranzicije i priključile se EU ili onima koje se još nalaze na tom putu.

Istovremeno, kroz intenzivnu saradnju sa inostranim institucijama, posebno kroz školovanje i stručno usavršavanje istraživača, obezbediće se korišćenje najnovijih saznanja iz oblasti društvenih nauka u svetu.

Očekivani ključni rezultati

U sklopu realizacije ovog projekata predviđeni su sledeći rezultati: 1) Organizovanje jedne međunarodne naučne konferencije i jedne konferencije nacionalnog značaja u svakoj kalendarskoj godini trajanja istraživanja; 2) Organizovanje naučnih skupova i okruglih stolova – najmanje dva u toku svake godine trajanje projekta; 3) Priprema jedne naučne monografije međunarodnog značaja i jedne naučne monografije nacionalnog značaja za svaki od predloženih pet osnovnih delova projekata; 4) Prezentacija radova istraživača na više skupova od međunarodnog i nacionalnog značaja; 5) Publikovanje radova u vodećim svetskim časopisima, posebno onim koji se nalaze na SSCI listi; 6) Izrada 13 doktorskih disertacija i 3 magistarska (master) rada; 7) Stručna usavršavanja u inostranstvu (veza sa Tempus programom); 8) Nastojanje uključivanja istraživača u FP7 projekte i projekte međunarodne bilateralne saradnje.

Predviđen je sledeći obim rezultata iskazan prema zvaničnim kvantifikacijama Ministarstva: kategorija M12 - 9 radova, M14 -152 rada, M18 - 15 radova, M23 – 13 radova, M24 – 14 radova, M26 – 1 rad, M30 - 81 rad, M42 – 25 radova, M43 – 6 radova, M44 – 11 radova, M45 – 52 rada, M49 – 21 rad, M50 – 99 – radova, M60 – 63 rada, M 71 - 13 radova i M72 3 rada. To ukupno čini 581 predviđeni rad u vrednosti od 1544 boda.

Na ovaj način projekat će: 1) Unaprediti "state of art" nauke u oblasti strukturnog prilagođavanja ekonomije na makro i mikro nivou; 2) Obezbediti prikupljanje, sistematizaciju i analizu znanja, na teoretskom i praktičnom nivou u oblasti strukturnih promena zemalja u tranziciji, a posebno u regionu; 3) Doprineti formulisanju naučno utemeljenih, teorijskih i praktičnih saznanja za definisanje pravca i načina sprovođenja strukturnih promena u Srbiji; 4) Obezbediti naučno zasnovanu osnovu i projekcije za vođenje efikasnije ekonomske politike u Srbiji i procese priključenja EU; 5) Doprineti unapređenju konkurentnosti privrednih subjekata; 6) Doprineti formulisanju mera za podsticanje otvaranja novih poslova, smanjenju nezaposlenosti i time smanjenju socijalnih tenzija; 7) Omogućiti "benchmarking" Srbije u oblasti nacionalnog brendiranja i identifikovati pravce za repozicioniranje Srbije; 8) Omogućiti, kroz terenska istraživanja, sticanje empirijskih saznaja o brojnim ekonomskim fenomenima i stavovima šire javnosti vezanim za načine i pravce rešavanja pojedinih kritičnih faktora poslovanja; 9) Doprineti razvoju kvantitativnih metoda istraživanja; 10) Unaprediti saradnju sa naučnim institucijama u zemljama EU i regionu; 11) Uključiti veći broj mladih istraživača (30% od ukupnog broja) i žena istraživača (50%); 12) Omogućiti naučno i stručno usavršavanje većeg broja, posebno mladih istraživača.

Efekti realizacije predloženog projekta biće naučno zasnovani rezultati potrebni za definisanje pravaca i načina strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji, koji treba da posluže kao analitička i projekciona osnova za donošenje odluka državnim organima i institucijama, agencijama, kao i privrednim subjektima i drugim donosiocima odluka.

Značaj istraživanja

Polazeći od strategijskih prioriteta definisanih u okviru Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period 2010-2015. godine jedan od osnovnih ciljeva istraživanja iz oblasti društvenih nauka predstavlja otkrivanje i opisivanje promena u razvoju društva u Srbiji. U okviru toga, od posebnog značaja je istraživanje intenzivnih promena koje se dešavaju i koje treba da se sprovode u ekonomskoj sferi.

Procesi tranzicije i evropskih integracija podrazumevaju sprovođenje brojnih strukturnih promena u ekonomiji. Iako je nakon 2000. godine, zahvaljujući uloženim naporima, postignut vidan napredak, pred našom zemljom se nalaze još brojni izazovi i prepreke. Kao implicitni zahtevi nameću se duboke makroekonomske strukturne promene, zatim novi načini procesa organizovanja privrednih subjekta, te promene u oblasti tržišta rada i unapređenja međunarodne konkurentnosti. Stoga ekonomske strukturne promene spadaju u red najvažnijih prioriteta razvoja naše zemlje u narednom periodu i moraju biti predmet posebnih naučnih istraživanja.

Zbog svog značaja, sprovođenje strukturnih promena predmet je brojnih istraživanja u svetu od strane mnogih uglednih institucija (EBRD, Svetska banka), te brojnih naučnika (M. Schaffer, J. Schuchhardt, Jan Svejnar, D. Gros, A. Steinherr, T. Boeri, itd). Kod nas se sveobuhvatnom analizom ove problematike bavio znatno manji broj istraživača, te stoga, imajući u vidu aktuelnost ove problematike, naučna istraživanja u ovoj oblasti u Srbiji treba da budu intenzivirana.

Značaj istraživanja proizilazi iz aktuelnosti predmeta i ciljeva predloženog projekta, odnosno strategijskom značaju koje strukturne promene imaju za dalji razvoj ekonomije Srbije. Pri tome, postojanje političke volje i rešenosti Vlade Republike Srbije da intenzivira proces strukturnih reformi pred sve učesnike privrednog i društvenog života nameće nove izazove, otvara perspektive, ali i nove probleme i pitanja. Istovremeno, iskustva drugih zemalja u tranziciji su pokazala da one zemlje koje su brže sprovele potrebne strukturne reforme su ostvarile veći napredak u svom privrednom razvoju. Stoga izazovima i perspektivama u sprovođenju strukturnih reformi, te identifikovanju pravaca i načina sprovođenja neophodnog strukturnog prilagođavanja u Srbiji mora biti posvećena posebna naučna pažnja.

Značaj istraživanja proističe i iz izuzetno teške ekonomske situacije u Srbiji. Ukoliko kao bazu 100 uzmemo nivo industrijske proizvodnje iz 1989. godine, 2009. godine indeks industrijske proizvodnje u Srbiji je negde na nivou oko 65. Srpska privreda se suočava sa krupnim strukturnim problemima koji se manifestuju u latentnoj makroekonomskoj nestabilnosti, visokom trgovinskom deficitu, niskom nivou konkurentnosti, nestabilnom deviznom kursu nacionalne valute, hroničnoj zavisnosti od inostranih izvora finansiranja, visokoj nezaposlenosti i postojanju izraženih socijalnih tenzija.

Značaj istraživanja proističe iz potrebe sveobuhvatnog, objektivnog, empirijski zasnovanog i kritičnog pristupa dosadašnjim modelima privrednog i razvoja, te načinu organizovanja i poslovanja privrednih subjekata. Realizacija predloženog projekta treba najpre da ponudi odgovore na pitanja uzroka i posledica sadašnjeg stanja u ekonomiji Srbije, nakon perioda od skoro 10 godina sprovođenja reformi. Na bazi uočavanja problema i otvorenih pitanja moguće je definisati pravce potrebnih strukturnih promena na makro i mikro nivou. Pri tome, komparativna istraživanja sa drugim zemljama, koje su uspešno kompletirale procese evropskih integracija može pomoći u benčmarkovanju i traženju načina kako da Srbija bude efikasnija.

Realizacijom projekta biće ispunjeno i očekivanje da društvene nauke pomognu sprovođenju potrebnih strukturnih promena i unapređenju donošenja državnih odluka, te da budu od koristi širem spektru „korisnika" i na taj način da budu od većeg društvenog značaja.